IQ Psycholog - terapia dla dorosłych i dzieci.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Zadania realizowane przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną IQ Dorota Szynal-Kierepka:

1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz  zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.

2. Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

3. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, oraz ich rodzin.

4. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

6. Współpraca w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.

8. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki, w tym udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno - wychowawczych.

9. Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna